Kolapo Kola-Daisi: “Your prestigious pedigree and experience will take you far!”