Let’s imbibe the lessons Easter teaches – Kolapo Kola-Daisi