Oba Elegushi to celebrate birthday with football, golf tournaments